شیرهای اطمینان و تخلیه فشار با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

مدل :
توضیحات :
تاکنون شرکت عصا با توجه به توانمندی های حاصله از انباشت دانش فنی، تجربه های موفقی در ساخت شیرآلات اطمینان و تخلیه فشار از طریق طراحی و مهندسی معکوس داشته است. از جمله این شیرآلات، شیرهای اطمینان تخلیه فشار هستند که از افزایش ناگهانی فشار سیستم جلوگیری میکنند. برخی از انواع خاص این شیرآلات بایستی به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر جلوگیری از افزایش فشارهای ناگهانی، وظیفه دمپ ارتعاشات فشاری مدار هیدرولیک را نیز با بهره گیری از لقی دقیق فی مابین اسپول و اسلیو Damping Spool برعهده گیرند. هم چنین، به دلیل حساسیت رنج فشاری مدار هیدرولیک در سامانه های مربوطه، پس از باز شدن جریان توسط ولو در فشار نامی، جریان روغن تخلیه بایستی دقیقاً در فشار دقیق ریسیت مجدداً توسط ولو مذکور مسدود گردد. به منظور تعیین لقی فی مابین اسپول و اسلیو در منطقه دمپینگ اسپول که نقشی اساسی در دمپ نوسانات فشاری مدار هیدرولیک دارد و هم چنین استخراج ابعاد و شکل هندسی دقیق قطعات داخلی ولو مذکور که تعیین کننده فشار باز شدن و بسته شدن جریان میباشد، انجام فرآیند تحقیق و توسعه به منظور شبیه سازی رفتار جت فشاری، استخراج کدهای کامپوتری و شبیه سازی های عددی سیالاتی گریز ناپذیر خواهد بود. هم چنین در سامانه های هواپیمایی به علت نیاز به سبکی و کوچک بودن ولوهای اطمینان، محاسبات تنشی به منظور رسیدن به حداقل ضخامت دیواره ها از یک سمت ودستیابی به اطمینان پذیری بالا از سمت دیگر مورد نیاز خواهد بود.
بسته بندی :
بر اساس دستورالعمل مشتری
حداقل سفارش :
10
استاندارد :
استانداردهای نفتی و هواپیمایی
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll