تیز پاک

تیز پاک

عضویت نقره ای

ویدئوها


تیرک

محصولات / خدمات

مشکین شوی تیرک - 1000 گرمی

مشکین شوی تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

قرص فلش تانک تیرک - 40 گرمی

قرص فلش تانک تیرک

مدل : 40 گرمی

بسته بندی : کارتن

سفید کننده غلیظ تیرک - 750 گرمی

سفید کننده غلیظ تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

مایع لباسشویی تیرک - 1000 گرمی

مایع لباسشویی تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

نرم کننده حوله و لباس تیرک - 1.5 لیتری

نرم کننده حوله و لباس تیرک

مدل : 1.5 لیتری

بسته بندی : کارتن

براق کننده شیرآلات تیرک - 500 گرمی

براق کننده شیرآلات تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

بوگیر فاضلاب تیرک - 1000 گرمی

بوگیر فاضلاب تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

پاک کننده چند منظوره تیرک - 400 گرمی

پاک کننده چند منظوره تیرک

مدل : 400 گرمی

بسته بندی : کارتن

پاک کننده چند منظوره تیرک - 1000 گرمی

پاک کننده چند منظوره تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

خوشبو کننده محیط تیرک - 30 گرمی

خوشبو کننده محیط تیرک

مدل : 30 گرمی

بسته بندی : کارتن

لوله باز کن جامد تیرک - 600 گرمی

لوله باز کن جامد تیرک

مدل : 600 گرمی

بسته بندی : کارتن

لوله باز کن جامد تیرک - 100 گرمی

لوله باز کن جامد تیرک

مدل : 100 گرمی

بسته بندی : کارتن

لوله بازکن مایع تیرک - 1500 گرمی

لوله بازکن مایع تیرک

مدل : 1500 گرمی

بسته بندی : کارتن

لوله بازکن مایع تیرک - 1000 گرمی

لوله بازکن مایع تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر تیرک - 2000 گرمی

جرم گیر تیرک

مدل : 2000 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر معطر تیرک - 4000 گرمی

جرم گیر معطر تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر تیرک - 4000 گرمی

جرم گیر تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر معطر تیرک - 1000 گرمی

جرم گیر معطر تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر تیرک - 1000 گرمی

جرم گیر تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر معطر تیرک - 750 گرمی

جرم گیر معطر تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر تیرک - 750 گرمی

جرم گیر تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر تیرک - 750 گرمی

جرم گیر تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

جرم گیر فله تیرک - 10 لیتری

جرم گیر فله تیرک

مدل : 10 لیتری

جرم گیر فله تیرک - 20 لیتری

جرم گیر فله تیرک

مدل : 20 لیتری

پودر کف شوی تیرک - 500 گرمی

پودر کف شوی تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

مایع ظرفشوئی تیرک - 2000 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 2000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی تیرک - 3500 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 3500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی تیرک - 3000 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 3000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی تیرک - 4000 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی تیرک - 800 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 800 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی تیرک - 750 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی تیرک - 500 گرمی

مایع ظرفشوئی تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی فله تیرک - 10 لیتری

مایع ظرفشوئی فله تیرک

مدل : 10 لیتری

استاندارد : 6803618774

مایع ظرفشوئی فله تیرک -

مایع ظرفشوئی فله تیرک

استاندارد : 6803618774

مایع دستشوئی تیرک - 3.5 لیتری

مایع دستشوئی تیرک

مدل : 3.5 لیتری

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 686187295ش

مایع دستشوئی تیرک - 450 گرمی

مایع دستشوئی تیرک

مدل : 450 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 686187295ش

مایع دستشوئی تیرک - 4000 گرمی

مایع دستشوئی تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 686187295ش

مایع دستشوئی تیرک - 500 گرمی

مایع دستشوئی تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 686187295ش

مایع دستشوئی تیرک - 3.5 لیتری

مایع دستشوئی تیرک

مدل : 3.5 لیتری

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 686187295ش

مایع دستشوئی فله تیرک - 10 لیتری

مایع دستشوئی فله تیرک

مدل : 10 لیتری

استاندارد : 686187295ش

مایع دستشوئی فله تیرک - 20 لیتری

مایع دستشوئی فله تیرک

مدل : 20 لیتری

استاندارد : 686187295ش

شامپو فرش طلایی تیرک - 1000 گرمی

شامپو فرش طلایی تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828330904

شامپو پرده تیرک - 750 گرمی

شامپو پرده تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828330904

شامپو پرده طلایی تیرک - 1000 گرمی

شامپو پرده طلایی تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828330904

شامپو فرش تیرک - 750 گرمی

شامپو فرش تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828330904

سفید کننده معطر تیرک - 2000 گرمی

سفید کننده معطر تیرک

مدل : 2000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده معمولی تیرک - 2000 گرمی

سفید کننده معمولی تیرک

مدل : 2000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده معطر تیرک - 4000 گرمی

سفید کننده معطر تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده معمولی تیرک - 4000 گرمی

سفید کننده معمولی تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده معطر  تیرک - 1000 گرمی

سفید کننده معطر تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده معمولی تیرک - 1000 گرمی

سفید کننده معمولی تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده معطر  تیرک - 750 گرمی

سفید کننده معطر تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده  معمولی تیرک - 750 گرمی

سفید کننده معمولی تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده فله تیرک - 10 لیتری

سفید کننده فله تیرک

مدل : 10 لیتری

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

سفید کننده فله تیرک - 20 لیتری

سفید کننده فله تیرک

مدل : 20 لیتری

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828329904

شیشه پاک کن تیرک - 3800 گرمی

شیشه پاک کن تیرک

مدل : 3800 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6831184914

شیشه پاک کن تیرک - 375 گرمی

شیشه پاک کن تیرک

مدل : 375 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6831184914

شیشه پاک کن تیرک - 800 گرمی

شیشه پاک کن تیرک

مدل : 800 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6831184914

شیشه پاک کن تیرک - 550 گرمی

شیشه پاک کن تیرک

مدل : 550 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6831184914

شیشه پاک کن تیرک - 500 گرمی

شیشه پاک کن تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6831184914

تمیز کننده توالت تیرک - 750 گرمی

تمیز کننده توالت تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک - 4000 گرمی

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده توالت تیرک - 4000 گرمی

تمیز کننده توالت تیرک

مدل : 4000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک - 750 گرمی

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک

مدل : 750 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک - 1000 گرمی

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده توالت تیرک - 1000 گرمی

تمیز کننده توالت تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده توالت تیرک - 500 گرمی

تمیز کننده توالت تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده توالت فله تیرک - 10 لیتری

تمیز کننده توالت فله تیرک

مدل : 10 لیتری

استاندارد : 682833190ش

تمیز کننده توالت فله تیرک - 20 لیتری

تمیز کننده توالت فله تیرک

مدل : 20 لیتری

استاندارد : 682833190ش

 اجاق گاز پاک کن اسپری تیرک  - 1000 گرمی

اجاق گاز پاک کن اسپری تیرک

مدل : 1000 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828328904

گاز پاک کن معمولی تیرک - 500 گرمی

گاز پاک کن معمولی تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828328904

 گاز پاک کن ژله ای تیرک - 550 گرمی

گاز پاک کن ژله ای تیرک

مدل : 550 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828328904

 ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات تیرک  - 250 گرمی

ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات تیرک

مدل : 250 گرمی

بسته بندی : کارتن

 اجاق گاز پاک کن اسپری تیرک  - 500 گرمی

اجاق گاز پاک کن اسپری تیرک

مدل : 500 گرمی

بسته بندی : کارتن

استاندارد : 6828328904

اطلاعات تماس


مدیرعامل :فریبا فتحی
وب سایت :http://tizpak.com
پست الکترونیک :
تلفن: +989105474056
نمابر :+982188810088
آدرس: کارخانه: خراسان جنوبی، قاين، شهرک صنعتی-بلوک شیمیایی-شرکت تیزپاک خراسان

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید