الوان ثابت

الوان ثابت

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

ماده رنگزای راکتیو -

ماده رنگزای راکتیو

قدرت تولید : 2100 تن در سال

خمیر پیگمنت  -

خمیر پیگمنت

قدرت تولید : 150 تن در سال

رنگ خوراکی پودری -

رنگ خوراکی پودری

بسته بندی : یک کیلوگرم

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 30 نن در سال

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد وهاب زاده
پست الکترونیک :
تلفن: +982188010474
نمابر :+982188012233
کد پستی: 1438984415

ارسال پیامبه بالا بروید