اروند چرخ

اروند چرخ


ویدئوها


شرکت تولیدی اروند چرخ

محصولات / خدمات

رینگ آلومینیومی kd045 - KD045

رینگ آلومینیومی kd045

مدل : KD045

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی kd044 - KD044

رینگ آلومینیومی kd044

مدل : KD044

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 169489, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی kd043 - KD043

رینگ آلومینیومی kd043

مدل : KD043

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik042 - IK042

رینگ آلومینیومی ik042

مدل : IK042

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی m001 - M001

رینگ آلومینیومی m001

مدل : M001

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی m008 - M008

رینگ آلومینیومی m008

مدل : M008

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی m007 - M007

رینگ آلومینیومی m007

مدل : M007

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی m006 - M006

رینگ آلومینیومی m006

مدل : M006

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ab035 - AB035

رینگ آلومینیومی ab035

مدل : AB035

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی am034 - AM034

رینگ آلومینیومی am034

مدل : AM034

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ac033 - AC033

رینگ آلومینیومی ac033

مدل : AC033

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ak039 - AK039

رینگ آلومینیومی ak039

مدل : AK039

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ar022 - AR022

رینگ آلومینیومی ar022

مدل : AR022

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ar021 - AR021

رینگ آلومینیومی ar021

مدل : AR021

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ar015 - AR015

رینگ آلومینیومی ar015

مدل : AR015

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ak012 - AK012

رینگ آلومینیومی ak012

مدل : AK012

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ab011 - AB011

رینگ آلومینیومی ab011

مدل : AB011

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ab010 - AB010

رینگ آلومینیومی ab010

مدل : AB010

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی as007 - AS007

رینگ آلومینیومی as007

مدل : AS007

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی as038 - AS038

رینگ آلومینیومی as038

مدل : AS038

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی as006 - AS006

رینگ آلومینیومی as006

مدل : AS006

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی as005 - AS005

رینگ آلومینیومی as005

مدل : AS005

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی as003 - AS003

رینگ آلومینیومی as003

مدل : AS003

بسته بندی : کارتن

استاندارد : ISTF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی as002 - AS002

رینگ آلومینیومی as002

مدل : AS002

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

رینگ آلومینیومی ik027 - IK027

رینگ آلومینیومی ik027

مدل : IK027

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ap032 - AP032

رینگ آلومینیومی ap032

مدل : AP032

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik029 - IK029

رینگ آلومینیومی ik029

مدل : IK029

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik018 - IK018

رینگ آلومینیومی ik018

مدل : IK018

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik016, ik026 - IK016, IK026

رینگ آلومینیومی ik016, ik026

مدل : IK016, IK026

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik014, ik017 - IK014, IK017

رینگ آلومینیومی ik014, ik017

مدل : IK014, IK017

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik009 - IK009

رینگ آلومینیومی ik009

مدل : IK009

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik008 - IK008

رینگ آلومینیومی ik008

مدل : IK008

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ik004, ik025 - IK004,IK025

رینگ آلومینیومی ik004, ik025

مدل : IK004,IK025

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی  aw001 سایز: 15 اینچ - AW001

رینگ آلومینیومی aw001 سایز: 15 اینچ

مدل : AW001

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی ak030 سایز:16اینچ - AK030

رینگ آلومینیومی ak030 سایز:16اینچ

مدل : AK030

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :علی احسان
وب سایت :https://arvandwheel.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982188002109 +982188009901
نمابر :+982188330737
آدرس: دفتر مرکزی: تهران خیابان کارگر شمالی- خیابان بیستم- پلاک 98
کد پستی: 7713183285
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +983434285170-80
نمابر :+983434285173
آدرس: کارخانه: رفسنجان،کیلومتر 5 جاده رفسنجان- کرمان، شهرک صنعتی رفسنجان، شرکت تولیدی اروند چرخ رفسنجان
کد پستی: 784-17175

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید