اروند چرخ

اروند چرخ


ویدئوها


شرکت تولیدی اروند چرخ

تیزر معرفی شرکت تولیدی اروند چرخ

محصولات / خدمات

رینگ آلومینیومی KD045 - KD045

رینگ آلومینیومی KD045

مدل : KD045

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی KD044 - KD044

رینگ آلومینیومی KD044

مدل : KD044

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 169489, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی KD043 - KD043

رینگ آلومینیومی KD043

مدل : KD043

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK042 - IK042

رینگ آلومینیومی IK042

مدل : IK042

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی M001 - M001

رینگ آلومینیومی M001

مدل : M001

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی M008 - M008

رینگ آلومینیومی M008

مدل : M008

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی M007 - M007

رینگ آلومینیومی M007

مدل : M007

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی M006 - M006

رینگ آلومینیومی M006

مدل : M006

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AB035 - AB035

رینگ آلومینیومی AB035

مدل : AB035

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AM034 - AM034

رینگ آلومینیومی AM034

مدل : AM034

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AC033 - AC033

رینگ آلومینیومی AC033

مدل : AC033

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AK039 - AK039

رینگ آلومینیومی AK039

مدل : AK039

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AR022 - AR022

رینگ آلومینیومی AR022

مدل : AR022

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AR021 - AR021

رینگ آلومینیومی AR021

مدل : AR021

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AR015 - AR015

رینگ آلومینیومی AR015

مدل : AR015

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AK012 - AK012

رینگ آلومینیومی AK012

مدل : AK012

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AB011 - AB011

رینگ آلومینیومی AB011

مدل : AB011

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AB010 - AB010

رینگ آلومینیومی AB010

مدل : AB010

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AS007 - AS007

رینگ آلومینیومی AS007

مدل : AS007

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AS038 - AS038

رینگ آلومینیومی AS038

مدل : AS038

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AS006 - AS006

رینگ آلومینیومی AS006

مدل : AS006

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AS005 - AS005

رینگ آلومینیومی AS005

مدل : AS005

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AS003 - AS003

رینگ آلومینیومی AS003

مدل : AS003

بسته بندی : کارتن

استاندارد : ISTF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AS002 - AS002

رینگ آلومینیومی AS002

مدل : AS002

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK027 - IK027

رینگ آلومینیومی IK027

مدل : IK027

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AP032 - AP032

رینگ آلومینیومی AP032

مدل : AP032

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK029 - IK029

رینگ آلومینیومی IK029

مدل : IK029

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK018 - IK018

رینگ آلومینیومی IK018

مدل : IK018

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK016, IK026 - IK016, IK026

رینگ آلومینیومی IK016, IK026

مدل : IK016, IK026

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK014, IK017 - IK014, IK017

رینگ آلومینیومی IK014, IK017

مدل : IK014, IK017

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK009 - IK009

رینگ آلومینیومی IK009

مدل : IK009

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK008 - IK008

رینگ آلومینیومی IK008

مدل : IK008

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی IK004, IK025 - IK004,IK025

رینگ آلومینیومی IK004, IK025

مدل : IK004,IK025

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی  AW001 سایز: 15 اینچ - AW001

رینگ آلومینیومی AW001 سایز: 15 اینچ

مدل : AW001

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رینگ آلومینیومی AK030 سایز:16اینچ - AK030

رینگ آلومینیومی AK030 سایز:16اینچ

مدل : AK030

بسته بندی : کارتن

استاندارد : IATF 16949, ISO 9001

قدرت تولید : 50.000 حلقه در ماه

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :علی احسان
وب سایت :https://arvandwheel.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982188002109 +982188009901
نمابر :+982188330737
آدرس: دفتر مرکزی: تهران خیابان کارگر شمالی- خیابان بیستم- پلاک 98
کد پستی: 7713183285
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +983434285170-80
نمابر :+983434285173
آدرس: کارخانه: رفسنجان،کیلومتر 5 جاده رفسنجان- کرمان، شهرک صنعتی رفسنجان، شرکت تولیدی اروند چرخ رفسنجان
کد پستی: 784-17175

ارسال پیام



آخرین بازدیدها

به بالا بروید