دریافت اینترنتی کارت پرواز در فرودگاه دبی از دوازدهم دی ماه 1395

دریافت اینترنتی کارت پرواز در فرودگاه دبی از دوازدهم دی ماه 1395

سامانه دریافت کارت پرواز اینترنتی در فرودگاه دبی از دوازدهم دی ماه به طور رسمی راه اندازی می گردد.

Scroll