قرص

مدل :
جامدات
توضیحات :
کاپتوپریل50، کاپتوپریل 25، زولپیدم10، زولپیدم5، رانیتیدین، اکسی بوتینین، افلوکساسین، متفورمین، لووفلوکساسین500، لووفلوکساسین250، لامی وودین، فکسوفنادین 180، فکسوفنادین 60، اگزاکلد، اریترومایسین400، ریترومایسین200، دیکلوفناک، کلاریترومایسین500، کلاریترومایسین250، سیتالوپرام، سیپروفلوکساسین750، سیپروفلوکساسین500، سیپروفلوکساسین250، سایمتیدین، سفیکسیم، بوپروپیون100، بوپروپیون75، آتورواستاتین40، آتورواستاتین20، آتورواستاتین10، آتنولول100، آتنولول50، آنتی هیستامین، استامینوفن، آکاربوز50، آکاربوز100.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll