ویال حاوی پودر

مدل :
تزریقی
توضیحات :
انواع ویال حاوی پودر: سوپرانم، سفیپیم 1و2 گرم، تیوپنتال 500، تیوپنتال 1، ونکومایسین، مروپنم، هیدروکورتیزون، دفروکسامین، سفوروکسیم، سفتی زوکسیم 500، سفتی زوکسیم 1، سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفیپیم500، سفازولین، آسیکلوویر.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll