مایکوپرسیکا

مدل :
توضیحات :
مایکوپرسیکا مخلوطی از چند نوع قارچ مایکوریزا می باشد. که به صورت خالص از هرگونه نیز می باشد. افزایش سطح جذب ریشه افزایش قابلیت جذب مواد معدنی از قبیل فسفر و آهن افزایش مقاومت گیاهان در مقابل بیماری های ریشه ای ناشی از پاتوژنهای خاک و نماتدها افزایش توانایی گیاهان جهت مقابله با استرس هایی نظیر خشکی و شوری بهبود ساختمان خاک افزایش دهنده جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll