برج های تقطیر

مدل :
توضیحات :
طراحی و ساخت انواع برج های تقطیر تحت خلاء و فشار به صورت پیوسته و غیرپیوسته روش های مختلفی برای جداسازی اجزاء سازنده یک محلول وجود دارد، یکی از این روش ها فرآیندهای تقطیر پیوسته یا ناپیوسته تحت خلاء یا فشار است. در این روش جداسازی اجزاء یک مخلوط از روی اختلاف نقطه جوش آنها صورت می‌گیرد. اجزاء اصلی برج تقطیر 1. برج ( Tower ) 2. سیستم جوشاننده ( Reboiler ) 3. سیستم چگالنده ( Condenser ) 4. تجهیزات جانبی اجزاء اصلی برج تقطیر: برج ( Tower ) 1- سیستم جوشاننده ( Reboiler ) 2- سیستم چگالنده ( Condenser ) 3- تجهیزات جانبی انواع برج های تقطیر: 1-برج های سینی دار ( Tray Towers ) که بر اساس نوع سینی های به 4 دسته تقسیم می شوند: . برج های سینی دار کلاهکی یا فنجانی ( Bubble Cap Towers ) . برج های سینی دار غربالی ( Sieve Tray Towers ) . برج های سینی دار دریچه ای ( Valve Tray Towers ) . برج های سینی دار فورانی ( Jet Tray Towers ) 2-برج های پرشده ( Packed Towers ) انواع تقطیر: . تقطیر جزء به جزء مخلوط های دو جزئی و چند جزئی . تقطیر در خلاء . تقطیر ساده غیر مداوم . تقطیر ساده مداوم . تقطیر تبخیر آنی ( ناگهانی ) . تقطیر به کمک بخار آب . تقطیر استخراجی
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll