سیستم مدیریت بار

مدل :
PMS
توضیحات :
فوذ چشم گیر بکارگیری منابع تولید پراکنده ، وجود توصیه های اکید جهت کاهش فاصله بین تولید و مصرف در راستای اقتصادی شدن ، کاهش تلفات، بهره برداری راحت تر و امکان برنامه ریزی دقیقتر تولید در واقع بهره برداری شبکه های جزیره ایی را مورد توجه قرار داده اند، بدلیل ایزوله بودن اینگونه از شبکه ها از شبکه های بزرگ موضوع پایداری بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می باشد. امکان کنترل فرکانس و ولتاژ از طریق شبکه های بزرگ دیگر امکان پذیر نمی باشد بنابراین بکارگیری یک سیستم متمرکز و یکپارچه جهت این امر الزامی می باشد.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll