شارژر خودرو برقی نیان الکترونیک

مدل :

بهینه سازی مصرف انرژی

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

امروزه با گسترش روز افزون استفاده ازماشین ها در صنایع مختلف، نیاز به منابعی که بتوانند انرژي لازم براي راندن این ماشین ها را بصـورت ایمـن فراهم کنند بشدت احساس میشود. در گذشته سوخت هاي فسیلی مهمترین منابع تامین انرژي بوده اند، اما به دلیل نگرانی هایی ماننـد نوسـانات قیمتـی و موضوعات امنیتی که در رابطه با کشورهاي تامین کننده این منابع وجود دارد و همچنین مسائل زیست محیطی همچـون انتشـار گازهـاي گلخانـه اي کـه استفاده از این منابع بر جاي مـی گذارنـد، امـروزه صـنایع مختلـف بـه دنبـال جایگزین کردن تکنولوژي هاي تامین انرژي خود هستند. بـه عنـوان مثال صنعت برق استفاده از تکنولوژي هاي مبتنی بر منـابع تجدیدپـذیر را در اولویت خود برای تامین انرژي قرار داده انـد . بـه دنبـال ایـن رویکـرد صـنعت حمل ونقل نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مصرف کننده سوخت به دنبال جایگزین کردن خودروهاي احتراق داخلی خود افتاده اند. خودروهـاي برقـی قابل شارژ به دلیل آلودگی پایین و بازدهی بـالا بـه عنـوان یکـی از بهتـرین کاندیدها براي جایگزینی خودروهاي مبتنی بر سـوخت هـاي فسـیلی پـا بـه عرصه وجود گذاشته اند و پیشرفتهاي شگفت انگیز اخیر در صنعت بـاتري، تاسیسات شارژ و شارژر این خودروها باعث شده است که مشکل شارژ این خودروها که بزرگترین مانع بر سر راه گسترش این خودروها بـود نیـز حـل شود. سازمان هاي انرژي در کشورهاي مختلف نفوذ بالای این تکنولوژي را در بخش حمل ونقل پیش بینی نموده اند.


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید