آریا شیمی رایکا

آریا شیمی رایکا

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

آریافوم - فوم بتن و حفاری
آریافوم

مدل : فوم بتن و حفاری

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا فسفات - فسفات استر
آریا فسفات

مدل : فسفات استر

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا گرین - روغن سبزه
آریا گرین

مدل : روغن سبزه

بسته بندی : گالن 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاصوپ S - پتاسیم اولئات
آریاصوپ S

مدل : پتاسیم اولئات

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاصوپ W - چیپس صابون دستشویی
آریاصوپ W

مدل : چیپس صابون دستشویی

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاصوپ L  - چیپس صابون رختشویی
آریاصوپ L

مدل : چیپس صابون رختشویی

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاصوپ B  - چیپس صابون حمام
آریاصوپ B

مدل : چیپس صابون حمام

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

بایو دیزل - فتی اسید متیل استر
بایو دیزل

مدل : فتی اسید متیل استر

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا آمین - تری اتانول امین لوت سولفات 30
آریا آمین

مدل : تری اتانول امین لوت سولفات 30

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

سوپرآمید - مخلوطی از سورفکتانت نانیونیک و آمفوتریک
سوپرآمید

مدل : مخلوطی از سورفکتانت نانیونیک و آمفوتریک

بسته بندی : گالن پلاستیکی 100 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریامیکس - مخلوطی از سورفاکتانت های کاتیونی و غیر یونی
آریامیکس

مدل : مخلوطی از سورفاکتانت های کاتیونی و غیر یونی

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاپل - مالئیک اکریلیک کوپلیمر
آریاپل

مدل : مالئیک اکریلیک کوپلیمر

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریالینون - ایزوتیازولین
آریالینون

مدل : ایزوتیازولین

بسته بندی : گالن 24 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا BKC - بنزالکونیوم کلراید
آریا BKC

مدل : بنزالکونیوم کلراید

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاکوات L - استرکوات مایع
آریاکوات L

مدل : استرکوات مایع

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاکوات - استرکوات
آریاکوات

مدل : استرکوات

بسته بندی : بشکه فلزی 190 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا سافت G - گلیسرول مونو استئارات 40
آریا سافت G

مدل : گلیسرول مونو استئارات 40

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا سافت D - اتیلن گلایکول دی استئارات
آریا سافت D

مدل : اتیلن گلایکول دی استئارات

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا سافت - اتیلن گلایکول مونو استئارات
آریا سافت

مدل : اتیلن گلایکول مونو استئارات

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریامید OD - اولئیک اسید دی اتانول آمید
آریامید OD

مدل : اولئیک اسید دی اتانول آمید

بسته بندی : بشکه فلزی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریامید CM - کوکونات مونو اتانول آمید
آریامید CM

مدل : کوکونات مونو اتانول آمید

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریامید SD - سویا دی اتانول آمید
آریامید SD

مدل : سویا دی اتانول آمید

بسته بندی : بشکه فلزی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا لاکتات - آلکیل لاکتات
آریا لاکتات

مدل : آلکیل لاکتات

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا کوکوات - پلی اتیلن گلایکول 7 گلیسریل کوکوات
آریا کوکوات

مدل : پلی اتیلن گلایکول 7 گلیسریل کوکوات

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاپگ 150 - پلی اتیلن گلایکول ۱۵۰ دی استئارات
آریاپگ 150

مدل : پلی اتیلن گلایکول ۱۵۰ دی استئارات

بسته بندی : کیسه 20 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

تگزاپن - آمونیوم لوریل اتر سولفات
تگزاپن

مدل : آمونیوم لوریل اتر سولفات

بسته بندی : گالن پلاستیکی 100 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آپرلیا - سدیم لوریل اتر سولفات صدفی
آپرلیا

مدل : سدیم لوریل اتر سولفات صدفی

بسته بندی : گالن پلاستیکی 100 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آرکسینا - دی سدیم اولئامید سولفوساکسینات
آرکسینا

مدل : دی سدیم اولئامید سولفوساکسینات

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریاکسینات - دی سدیم لوریل سولفوساکسینات
آریاکسینات

مدل : دی سدیم لوریل سولفوساکسینات

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا اکساین LO - لوریل دی متیل آمین اکساید
آریا اکساین LO

مدل : لوریل دی متیل آمین اکساید

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا اکساین - کوکوآمیدو پروپیل دی متیل آمین اکساید
آریا اکساین

مدل : کوکوآمیدو پروپیل دی متیل آمین اکساید

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا سولتین - کوکو آمیدو پروپیل هیدروکسی سولتین
آریا سولتین

مدل : کوکو آمیدو پروپیل هیدروکسی سولتین

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

بتایریا AL - آلکیل دی متیل بتایین
بتایریا AL

مدل : آلکیل دی متیل بتایین

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

آریا گلیسرول -
آریا گلیسرول

بسته بندی : بشکه فلزی 250 کیلویی

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

بتایریا - کوکوآمیدو پروپیل بتایین
بتایریا

مدل : کوکوآمیدو پروپیل بتایین

بسته بندی : بشکه پلاستیکی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

آریاسوربات ۶۰ - پلی اکسی اتیلن ۲۰ سوربیتان مونواستئارات
آریاسوربات ۶۰

مدل : پلی اکسی اتیلن ۲۰ سوربیتان مونواستئارات

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آریاسوربات ۸۰ - پلی اکسی اتیلن ۲۰ سوربیتان مونواولئات
آریاسوربات ۸۰

مدل : پلی اکسی اتیلن ۲۰ سوربیتان مونواولئات

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آریااسپن ۶۰ - سوربیتان مونو استئارات
آریااسپن ۶۰

مدل : سوربیتان مونو استئارات

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آریااسپن ۸۰ - سوربیتان مونو اولئات
آریااسپن ۸۰

مدل : سوربیتان مونو اولئات

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آریامید - کوکونات دی اتانول آمید
آریامید

مدل : کوکونات دی اتانول آمید

بسته بندی : بشکه فلزی 200 کیلویی

استاندارد : iso

قدرت تولید : نا محدود

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال با مشتری

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حسام بیگدلو
وب سایت :https://www.asrc.ir/fa/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188100000 +982143387
نمابر: +982188100000
آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان هفدهم ( بهزاد شفق ) پلاک هجده طبقه اول واحد 3
کد پستی: 1513833915

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید