برافزا کشاورز پارس

برافزا کشاورز پارس

عضویت نقره ای

ویدئوها


محصولات / خدمات

تغذیه و محرک رشد - هادر 1-13(عناصر ماکرو و میکرو)
تغذیه و محرک رشد

مدل : هادر 1-13(عناصر ماکرو و میکرو)

بسته بندی : 10 کیلوگرمی

استاندارد : 22820

قدرت تولید : .5 تن روزانه

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : .بنا به درخواست مشتری

تغذیه و محرک رشد - هادر 12 (عناصر میکرو)
تغذیه و محرک رشد

مدل : هادر 12 (عناصر میکرو)

بسته بندی : 10 کیلوگرمی

استاندارد : 96297

قدرت تولید : 3 تن

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : .بنا به درخواست مشتری

محرک رشد - هادر 9 (عناصر میکرو)
محرک رشد

مدل : هادر 9 (عناصر میکرو)

بسته بندی : 1200 گرمی

استاندارد : 39789

قدرت تولید : 0

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : .بنا به درخواست مشتری

محرک رشد  - هادر 8 (عناصر میکرو)
محرک رشد

مدل : هادر 8 (عناصر میکرو)

بسته بندی : 200 گرم

استاندارد : 05101

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : .بنا به درخواست مشتری

اصلاح کننده خاک های شور و قلیا - هادر 7 (کربوکسیلیک اسید به همراه کلسیم الی)
اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

مدل : هادر 7 (کربوکسیلیک اسید به همراه کلسیم الی)

بسته بندی : 10 کیلوگرمی

استاندارد : 09257

قدرت تولید : 5 تن روزانه

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : بنا به درخواست مشتری

اصلاح کننده خاک های شور و قلیا - هادر 4 (هیومیک اسید)
اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

مدل : هادر 4 (هیومیک اسید)

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : 63421

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : .بنا به درخواست مشتری

اصلاح کننده خاک های شور و قلیا - هادر 2 (هیومیک اسید)
اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

مدل : هادر 2 (هیومیک اسید)

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : .88731

قدرت تولید : 5 تن روزانه

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : بنا به درخواست مشتری

اصلاح کننده خاک های شور و قلیا - هادر 1
اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

مدل : هادر 1

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : 56131

قدرت تولید : .5 تن روزانه

نوع پرداخت : .نقد

روش ارسال : .بنا به درخواست مشتری

کودهای میکرو - هادر 3 (سون)
کودهای میکرو

مدل : هادر 3 (سون)

استاندارد : 93207

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : قابل مذاکره

روش ارسال : قابل مذاکره

کودهای اصلاح کننده خاک - هادر 6 (پتاسیم هیومات)
کودهای اصلاح کننده خاک

مدل : هادر 6 (پتاسیم هیومات)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : قابل مذاکره

روش ارسال : قابل مذاکره

کودهای اصلاح کننده خاک - هادر 5 (هومی گرین)
کودهای اصلاح کننده خاک

مدل : هادر 5 (هومی گرین)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : قابل مذاکره

روش ارسال : قابل مذاکره

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
پست الکترونیک :
تلفن: +983434260037-39
آدرس: کرمان-رفسنجان-بلوار مدرس-کوچه 13 پلاک
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +989136990037
نمابر: +343425305
کد پستی: 7719718199

ارسال پیامبه بالا بروید