پلیمر هرمز برکه

پلیمر هرمز برکه

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :https://hormozberkeh.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +987633518000-9
آدرس: دفتر مرکزی:هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران، روبروی جایگاه سوخت ناصر

ارسال پیامبه بالا بروید