خزر الکتریک

خزر الکتریک

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

هواده  - اسپلشن آلفا ایر

هواده

مدل : اسپلشن آلفا ایر

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://www.khze.com/fa/
پست الکترونیک :
تلفن: +981143113941
نمابر :+981143113950
آدرس: کارخانه : آمل - کیلومتر 7 جاده قدیم آمل به بابل - شهرک صنعتی بابکان - شرکت خزرالکتریک

ارسال پیامبه بالا بروید