زیست راندمان

زیست راندمان

عضویت طلایی

ویدئوها


مصاحبه شبکه سراسری تلویزیون با مدیرعامل ...

مصاحبه شبکه سراسری تلویزیون با مدیرعامل و کارشناس فنی شرکت دانش محور زیست راندمان، جناب آقای دکتراسکندری، پاویون شرکت های دانش بنیان، نمایشگاه جامع کشاورزی، دی ماه 1401، تهران، ایران

مصاحبه, تلویزیونی, شرکت دانش محور زیست راندمان

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر مجتبی اسکندری
پست الکترونیک :
تلفن: +9895138929378 +985138920971
نمابر :+985138929377
آدرس: شرکت: مشهد –دانش آموز 20 پلاک39
کد پستی: 9188996357

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید