سیبا پلیمر کبیر

سیبا پلیمر کبیر


ویدئوها


سیبا پلیمر کبیر

محصولات / خدمات

مستربچ های تأخیرانداز شعله -

مستربچ های تأخیرانداز شعله

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های ضد مه -

مستربچ های ضد مه

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های آنتی اکسیدان -

مستربچ های آنتی اکسیدان

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های کمک فرآیند -

مستربچ های کمک فرآیند

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های براق کننده -

مستربچ های براق کننده

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های رطوبت گیر -

مستربچ های رطوبت گیر

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های زیست تخریب پذیر -

مستربچ های زیست تخریب پذیر

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های پایدارکننده uv -

مستربچ های پایدارکننده uv

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های آنتی استاتیک -

مستربچ های آنتی استاتیک

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های آنتی بلاک -

مستربچ های آنتی بلاک

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های لیز کننده -

مستربچ های لیز کننده

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های شفاف کننده -

مستربچ های شفاف کننده

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های رنگی -

مستربچ های رنگی

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های مشکی -

مستربچ های مشکی

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های سفید -

مستربچ های سفید

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ پرکننده بدون پوشش -

مستربچ پرکننده بدون پوشش

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ نانو کربنات کلسیم -

مستربچ نانو کربنات کلسیم

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های کربنات کلسیم مشکی -

مستربچ های کربنات کلسیم مشکی

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مستربچ های کربنات کلسیم سفید -

مستربچ های کربنات کلسیم سفید

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :احمد عسگری
پست الکترونیک :
تلفن: +982133517425 +982133517085
نمابر :+982133519172
آدرس: کارخانه: ایران،سمنان، شهرک صنعتی ایوانکی، میدان صنعت، بلوار تلاش ، تلاش ۲، شرکت سیبا پلیمر کبیر

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید