نیکا کمپرسور

نیکا کمپرسور

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :ابوالفضل همتی علمداری
پست الکترونیک :
تلفن: +982156276823-6
نمابر :+982156276827
آدرس: تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ارسال پیامبه بالا بروید