پالار صنعت

پالار صنعت


ویدئوها


تولید صفحات دریچه کشویی

تولید و بومی سازی صفحات دریچه کشویی پاتیل

محصولات/خدمات

ماسه مجرا CR10 - CR10

ماسه مجرا CR10

مدل : CR10

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

ماسه مجرا CR30 - CR30

ماسه مجرا CR30

مدل : CR30

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

ماسه مجرا CR36 - CR36

ماسه مجرا CR36

مدل : CR36

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS 60 - CS 60

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS 60

مدل : CS 60

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS80 - CS 80

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS80

مدل : CS 80

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو 9001, ایزو14001, ایزو45001

قدرت تولید : 3000 عدد

صفحه اسلاید گیت S2 - S2

صفحه اسلاید گیت S2

مدل : S2

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LG20 - LG 20

صفحه اسلاید گیت LG20

مدل : LG 20

بسته بندی : صندوق چوبی

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LG21 - LG 21

صفحه اسلاید گیت LG21

مدل : LG 21

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LG 22 - LG 22

صفحه اسلاید گیت LG 22

مدل : LG 22

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت 1QC - 1QC

صفحه اسلاید گیت 1QC

مدل : 1QC

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 قطعه در سال

صفحه اسلاید گیت 2QC - 2QC

صفحه اسلاید گیت 2QC

مدل : 2QC

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت B40 - B 40

صفحه اسلاید گیت B40

مدل : B 40

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد در سال

صفحه اسلاید گیت B 60 - B 60

صفحه اسلاید گیت B 60

مدل : B 60

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد در سال

صفحه اسلاید گیت LS50 - LS 50

صفحه اسلاید گیت LS50

مدل : LS 50

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LS 70 - LS 70

صفحه اسلاید گیت LS 70

مدل : LS 70

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت کروزاکی - Krozaki

صفحه اسلاید گیت کروزاکی

مدل : Krozaki

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

پروس پلاگ GP2 - GP2

پروس پلاگ GP2

مدل : GP2

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP3 - GP3

پروس پلاگ GP3

مدل : GP3

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP4 - GP4

پروس پلاگ GP4

مدل : GP4

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP5 - GP 5

پروس پلاگ GP5

مدل : GP 5

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ CDS - CDS

پروس پلاگ CDS

مدل : CDS

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

ملات 75c - 75c

ملات 75c

مدل : 75c

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000تن در سال

ملات 83crc - 83crc

ملات 83crc

مدل : 83crc

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000 تن در سال

ملات 88cr - 88cr

ملات 88cr

مدل : 88cr

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000 تن در سال

Palmor 45 - 45

Palmor 45

مدل : 45

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

Palmor 60 - 60

Palmor 60

مدل : 60

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

Palmor 70 - 70

Palmor 70

مدل : 70

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

ماسه مجرا CR36 - CR36

ماسه مجرا CR36

مدل : CR36

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

ماسه مجرا CR30 - CR30

ماسه مجرا CR30

مدل : CR30

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

ماسه مجرا CR10 - CR10

ماسه مجرا CR10

مدل : CR10

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

Palmor 70 - 70

Palmor 70

مدل : 70

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

Palmor 60 - 60

Palmor 60

مدل : 60

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

Palmor 45 - 45

Palmor 45

مدل : 45

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

ملات 88cr - 88cr

ملات 88cr

مدل : 88cr

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

ملات 83crc - 83crc

ملات 83crc

مدل : 83crc

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000 تن در سال

نوع پرداخت : نقد

ملات 75c - 75c

ملات 75c

مدل : 75c

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000تن در سال

نوع پرداخت : نقد

پروس پلاگ CDS - CDS

پروس پلاگ CDS

مدل : CDS

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

نوع پرداخت : نقد

پروس پلاگ GP5 - GP 5

پروس پلاگ GP5

مدل : GP 5

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

نوع پرداخت : نقد

پروس پلاگ GP4 - GP4

پروس پلاگ GP4

مدل : GP4

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

نوع پرداخت : نقد

پروس پلاگ GP3 - GP3

پروس پلاگ GP3

مدل : GP3

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

نوع پرداخت : نقد

پروس پلاگ GP2 - GP2

پروس پلاگ GP2

مدل : GP2

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت کروزاکی - Krozaki

صفحه اسلاید گیت کروزاکی

مدل : Krozaki

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت LS 70 - LS 70

صفحه اسلاید گیت LS 70

مدل : LS 70

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت LS50 - LS 50

صفحه اسلاید گیت LS50

مدل : LS 50

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت B 60 - B 60

صفحه اسلاید گیت B 60

مدل : B 60

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد در سال

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت B40 - B 40

صفحه اسلاید گیت B40

مدل : B 40

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد در سال

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت 2QC - 2QC

صفحه اسلاید گیت 2QC

مدل : 2QC

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت 1QC - 1QC

صفحه اسلاید گیت 1QC

مدل : 1QC

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 قطعه در سال

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت LG 22 - LG 22

صفحه اسلاید گیت LG 22

مدل : LG 22

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت LG21 - LG 21

صفحه اسلاید گیت LG21

مدل : LG 21

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت LG20 - LG 20

صفحه اسلاید گیت LG20

مدل : LG 20

بسته بندی : صندوق چوبی

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه اسلاید گیت S2 - S2

صفحه اسلاید گیت S2

مدل : S2

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS80 - CS 80

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS80

مدل : CS 80

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو 9001, ایزو14001, ایزو45001

قدرت تولید : 3000 عدد

نوع پرداخت : نقد

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS 60 - CS 60

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS 60

مدل : CS 60

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

نوع پرداخت : نقد

قطعات ریختنی -

قطعات ریختنی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمود طالقانی
وب سایت :https://palarsanat.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +983153323330
آدرس: کیلومتر 55 جاده اصفهان شهرضا-شهرک صنعتی رازی-خیابان دهم-مقابل داروسازی عماد-پلاک 84-ساختمان اداری_واحد ارتباطات و بین الملل
کد پستی: 81638-74766

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید