مبتکران فناور گستر اکسین

مبتکران فناور گستر اکسین
عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :رضا مسیبی بهبهانی
پست الکترونیک :
تلفن: +986134435942
آدرس: اهواز- نبش خیابان زیتون، نبش خیابان فردوس، ساختمان کیا -طبقه اول

ارسال پیامبه بالا بروید