صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

عضویت طلایی

ویدئوها


شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

اطلاعات تماس


مدیرعامل :جعفر ربیعی
وب سایت :http://pgpic.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982188309060
نمابر :+982188822083
آدرس: تهران، ميدان هفت تير، خيابان كريم خان زند، شماره ۳۸

ارسال پیامبه بالا بروید