واسترگرین (واستریوشان ماد)

واسترگرین (واستریوشان ماد)


ویدئوها


معرفی شرکت واسترگرین (واستریوشان ماد)

معرفی شرکت واسترگرین

سم و کودهای شرکت واسترگرین

کشاورزی, سم, کود, واسترگرین, واستریوشان ماد

محصولات/خدمات

سم دیکلرووس واسترگرین - سموم کشاورزی

سم دیکلرووس واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

 سم پروفنفوس واسترگرین - سم کشاورزی

سم پروفنفوس واسترگرین

مدل : سم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

 سم آبامکتین واسترگرین - سم کشاورزی

سم آبامکتین واسترگرین

مدل : سم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

 سم اتیون واسترگرین - سموم کشاورزی

سم اتیون واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

 سم دلتامترین واسترگرین - سموم کشاورزی

سم دلتامترین واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

سم سایپرمترین واسترگرین - سموم کشاورزی

سم سایپرمترین واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

 سم گلایفوزیت واسترگرین - سموم کشاورزی

سم گلایفوزیت واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

 سم فن والریت واسترگرین - سموم کشاورزی

سم فن والریت واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی فلزی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

کود 20-20-20 واسترگرین - کود کشاورزی

کود 20-20-20 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود 51-0-0 واستر پتاس، حاوی سولفات پتاسیم - کود کشاورزی

کود 51-0-0 واستر پتاس، حاوی سولفات پتاسیم

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود 40-10-10 واسترگرین - کود کشاورزی

کود 40-10-10 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود 10-52-10واسترگرین - کود کشاورزی

کود 10-52-10واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود 30-05-15 واسترگرین - کود کشاورزی

کود 30-05-15 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود 36-12-12واسترگرین - کود کشاورزی

کود 36-12-12واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود آهن مایع واسترگرین - کود کشاورزی

کود آهن مایع واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

 کود اسید هیومیک مایع واسترگرین - کود کشاورزی

کود اسید هیومیک مایع واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

 کود مایع میکرو سه گانه واسترگرین (آهن، روی، منگنز) - کود کشاورزی

کود مایع میکرو سه گانه واسترگرین (آهن، روی، منگنز)

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود کامل مایع 8-5-8 واسترگرین - کود کشاورزی

کود کامل مایع 8-5-8 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

 کود فروت ست واسترگرین  - کود کشاورزی

کود فروت ست واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

 کود میکرومیکس پودری واسترگرین  - کود کشاورزی

کود میکرومیکس پودری واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

 کود هیومیک پودری واسترگرین - کود کشاورزی

کود هیومیک پودری واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود کلسی بٌر واسترگرین - کود کشاورزی

کود کلسی بٌر واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

کود بٌر مایع واسترگرین - کود کشاورزی

کود بٌر مایع واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

روغن ولک (روغن امولسیون شونده) واسترگرین - سموم کشاورزی

روغن ولک (روغن امولسیون شونده) واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

روغن ولک (روغن امولسیون شونده) واسترگرین - سموم کشاورزی

روغن ولک (روغن امولسیون شونده) واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 سم فن والریت واسترگرین - سموم کشاورزی

سم فن والریت واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی فلزی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 سم گلایفوزیت واسترگرین - سموم کشاورزی

سم گلایفوزیت واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

سم سایپرمترین واسترگرین - سموم کشاورزی

سم سایپرمترین واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 سم دلتامترین واسترگرین - سموم کشاورزی

سم دلتامترین واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 سم اتیون واسترگرین - سموم کشاورزی

سم اتیون واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 سم آبامکتین واسترگرین - سم کشاورزی

سم آبامکتین واسترگرین

مدل : سم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 سم پروفنفوس واسترگرین - سم کشاورزی

سم پروفنفوس واسترگرین

مدل : سم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

سم دیکلرووس واسترگرین - سموم کشاورزی

سم دیکلرووس واسترگرین

مدل : سموم کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 100تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود بٌر مایع واسترگرین - کود کشاورزی

کود بٌر مایع واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود کلسی بٌر واسترگرین - کود کشاورزی

کود کلسی بٌر واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 کود هیومیک پودری واسترگرین - کود کشاورزی

کود هیومیک پودری واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 کود میکرومیکس پودری واسترگرین  - کود کشاورزی

کود میکرومیکس پودری واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 کود فروت ست واسترگرین  - کود کشاورزی

کود فروت ست واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : جعبه کاغذی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود کامل مایع 8-5-8 واسترگرین - کود کشاورزی

کود کامل مایع 8-5-8 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 کود مایع میکرو سه گانه واسترگرین (آهن، روی، منگنز) - کود کشاورزی

کود مایع میکرو سه گانه واسترگرین (آهن، روی، منگنز)

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

 کود اسید هیومیک مایع واسترگرین - کود کشاورزی

کود اسید هیومیک مایع واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود آهن مایع واسترگرین - کود کشاورزی

کود آهن مایع واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : قوطی پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود 36-12-12واسترگرین - کود کشاورزی

کود 36-12-12واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود 30-05-15 واسترگرین - کود کشاورزی

کود 30-05-15 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود 10-52-10واسترگرین - کود کشاورزی

کود 10-52-10واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود 40-10-10 واسترگرین - کود کشاورزی

کود 40-10-10 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود 51-0-0 واستر پتاس، حاوی سولفات پتاسیم - کود کشاورزی

کود 51-0-0 واستر پتاس، حاوی سولفات پتاسیم

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

کود 20-20-20 واسترگرین - کود کشاورزی

کود 20-20-20 واسترگرین

مدل : کود کشاورزی

بسته بندی : پاکت ۱۰ کیلویی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 200-300 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر سید رضا حسینی
پست الکترونیک :
تلفن: +9802126290012
تلفن همراه: +9809129570925
نمابر :02126290014
آدرس: تهران،جردن،خیابان ناهید شرقی، ساختمان شماره 14، طبقه 3، واحد 7
کد پستی: 1915684419
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +9808138282006
تلفن همراه: +9809129570925
نمابر :+9808138282007
آدرس: همدان،خیابان پاستور،برج پاستور،طبقه 10،واحد 7
کد پستی: 6516658153

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید