کشت و صنعت خاور پویا (بارلی)

کشت و صنعت خاور پویا (بارلی)


ویدئوها


معرفی شرکت کشت و صنعت خاور پویا (بارلی)

محصولات/خدمات

اسفناج بارلی -

اسفناج بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

جعفری بارلی -

جعفری بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

شوید بارلی -

شوید بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی کوکو بارلی -

سبزی کوکو بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی قورمه بارلی -

سبزی قورمه بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

گشنیز بارلی -

گشنیز بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی پلو بارلی -

سبزی پلو بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی آش بارلی -

سبزی آش بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی سوپ بارلی -

سبزی سوپ بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی ماهی بارلی -

سبزی ماهی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی قورمه سرخ شده بارلی -

سبزی قورمه سرخ شده بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

ذرت شیرین بارلی -

ذرت شیرین بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 3000 تن

نخود فرنگی بارلی -

نخود فرنگی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

مخلوط سبزیجات بارلی -

مخلوط سبزیجات بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

لوبیا سبز بارلی -

لوبیا سبز بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

باقلا لپه بارلی -

باقلا لپه بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

هویج مکعبی بارلی -

هویج مکعبی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 3000 تن

پیاز مکعبی بارلی -

پیاز مکعبی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سیب زمینی مکعبی بارلی -

سیب زمینی مکعبی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

فلفل دلمه مکعبی -

فلفل دلمه مکعبی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

کرفس اسلایس بارلی -

کرفس اسلایس بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

سبزی قورمه سرخ شده بارلی -

سبزی قورمه سرخ شده بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

بادمجان کبابی بارلی -

بادمجان کبابی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

بادمجان سرخ شده بارلی -

بادمجان سرخ شده بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

آلبالو بارلی -

آلبالو بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

تمشک بارلی -

تمشک بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

تمشک بارلی -

تمشک بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

نوع پرداخت : نقدی

آلبالو بارلی -

آلبالو بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

نوع پرداخت : نقدی

گل کلم بارلی -

گل کلم بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

کلم بروکلی بارلی -

کلم بروکلی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

بادمجان سرخ شده بارلی -

بادمجان سرخ شده بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

بادمجان کبابی بارلی -

بادمجان کبابی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی قورمه سرخ شده بارلی -

سبزی قورمه سرخ شده بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی ماهی بارلی -

سبزی ماهی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی سوپ بارلی -

سبزی سوپ بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی آش بارلی -

سبزی آش بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی پلو بارلی -

سبزی پلو بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

گشنیز بارلی -

گشنیز بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی قورمه بارلی -

سبزی قورمه بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سبزی کوکو بارلی -

سبزی کوکو بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

شوید بارلی -

شوید بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقد

جعفری بارلی -

جعفری بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقد

اسفناج بارلی -

اسفناج بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

کرفس اسلایس بارلی -

کرفس اسلایس بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

فلفل دلمه مکعبی -

فلفل دلمه مکعبی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

سیب زمینی مکعبی بارلی -

سیب زمینی مکعبی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

نوع پرداخت : نقدی

پیاز مکعبی بارلی -

پیاز مکعبی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

هویج مکعبی بارلی -

هویج مکعبی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 3000 تن

نوع پرداخت : نقدی

باقلا لپه بارلی -

باقلا لپه بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 1000تن

نوع پرداخت : نقدی

لوبیا سبز بارلی -

لوبیا سبز بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

مخلوط سبزیجات بارلی -

مخلوط سبزیجات بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نخود فرنگی بارلی -

نخود فرنگی بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 2000 تن

نوع پرداخت : نقد

ذرت شیرین بارلی -

ذرت شیرین بارلی

بسته بندی : کیسه پلاستیکی

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 3000 تن

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :بهزاد سریر افراز
وب سایت :http://www.barlico.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982126157389
نمابر :+982126157249
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، اقدسیه، نارنجستان 12، پلاک 2، واحد 3
کد پستی: 1957645502
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +981144495135
نمابر :+981144495134
آدرس: کارخانه:کیلومتر 5 جاده قائمشهر- فیروزکوه، شهرک صنعتی بشل، فاز 2، همت 1
کد پستی: 4783188784

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید